Všeobecné obchodní podmínky

OCELSERVIS CZ s.r.o. Pardubice, S.K. Neumanna 297, 530 02 Pardubice

Všeobecné obchodní podmínky

platné pro obchodní činnost od 1. 1. 2014

1. Rozsah platnosti

a/Všeobecné   obchodní podmínky upravují prodej hutního materiálu společností   OCELSERVIS CZ s.r.o. Pardubice , IČ:25961985 a  jsou součástí každé rámcové kupní smlouvy nebo jednotlivé kupní smlouvy sjednané mezi kupujícím a prodávajícím.

2. Vznik smlouvy

a/ Právní vztahy neupravené v jednotlivé KS, v rámcové kupní smlouvě ani v těchto Podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona 82/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

b/ Jakékoliv odchylky, změny a dodatky těchto podmínek  a  kupních smluv /dále jen KS/ jsou platné pouze po písemném odsouhlasení oběma stranami.

c/ KS musí být potvrzena  a originál vrácen prodávajícímu, jinak bude považována za neplatnou. Z důvodu urychlení výměny a stvrzení obchodního případu KS souhlasí prodávající s potvrzením faxem nebo e-mailem.

d/ Cena zboží bude stanovena dohodou obou stran.

e/ Pokud v době uzavření KS nejsou známy všechny podklady pro stanovení ceny zboží, mohou se strany dohodnout na dodatečném stanovení ceny ve formě cenové doložky, jež bude nedílnou součástí KS.

3.  Dodací podmínky

a/ Způsob dodání zboží je určen ujednáním v KS.

b/ V případě, že přepravu zboží zajišťuje prodávající, náklady na přepravu budou přeúčtovány kupujícímu a ten je v plné výši uhradí.

c/ V případě neodebrání zboží kupujícím v dohodnutém termínu, je smlouva považována za splněnou ze strany prodávajícího.

d/ Pokud dojde k prodlení se splněním dodávky z viny kupujícího, provede prodávající úschovu zboží za úhradu 0,1% z ceny uschovaného zboží denně.

e/ Částečné plnění od prodávajícího je možné v závislosti na objemu a četnosti dodávky.

4.  Platební podmínky

a/ Cena zboží je uvedena v KS. Cenou se rozumí jednotková cena za 1 kg bez DPH. V této ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a náklady vzniklé s opatřením zboží pro přepravu. Podmínky přepravy jsou sjednány v KS.

b/ Podkladem pro úhradu kupní ceny zboží je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury za dodané zboží, popř. za provedení úkonů je 30 dní od data vystavení faktury, pokud není dohodnuto v příslušné KS jinak.

c/ V případě platby předem formou zálohy, bude prodávajícím vystaven zálohový list a stanovena doba jeho splatnosti. Platba na zálohový list bude kupujícímu započtena ve vystaveném daňovém dokladu po dodání zboží.

d/ Kupující není oprávněn zadržovat platby z důvodu vlastních pohledávek plynoucích z vadného plnění, nebo takové nároky jednostranně započítávat.

e/ Námitky k vystavenému platebnímu dokladu je kupující povinen sdělit prodávajícímu písemně s uvedením důvodu a to před uplynutím splatnosti tohoto dokladu.

f/ Započtení, případně postoupení pohledávek s jinými stranami je možné jen se souhlasem prodávajícího.

g/ Kupující nesmí bez souhlasu prodávajícího své závazky z příslušných KS započíst proti závazkům

prodávajícího vzniklých k třetím subjektům.

h/ V případě změny specifikace zboží po uzavření příslušné KS má prodávající právo na změnu sjednané kupní ceny.

5. Smluvní pokuty

a/ V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

c/ Pokud kupující odstoupí od uzavřené KS, může prodávající požadovat po kupujícím odstupné:

u vyrobeného zboží, které bylo předmětem KS až do výše 40% z kupní ceny stanovené KS bez DPH.

6. Reklamace

a/ Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží podle průvodních dokladů. Vady, které může kupující zjistit při převzetí zboží, je povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 10 dnů od jeho převzetí. Ostatní vady musí oznámit ihned po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby.

b/ Oznámení musí mít písemnou formu a musí být doloženo doklady o opodstatnění reklamace a o nákupu zboží.

c/  Reklamované zboží musí být odděleno od ostatního a nesmí s ním být manipulováno.

d/ Je-li reklamace oprávněná, zajistí prodávající odstranění vady, dodá náhradní zboží nebo poskytne slevu z kupní ceny.

7. Závěrečná ujednání

a/ Prodávající je oprávněn dodat a fakturovat zboží v dílčích dodávkách, případně před sjednanou lhůtou dodání.

b/ Veškeré dodávky se provádějí výhradně v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí KS.

c/ Podepisovat výše uvedené obchodní případy může za obě strany pouze osoba k tomu právně pověřená.

d/ Strany se dle z. Č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány  v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSP ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00.  Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude PŘ probíhat.  Strany se dohodly, že poplatek PŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými  soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek  za  PŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za PŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za PŘ zvyšuje o polovinu, v PŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za PŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v PŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za PŘ, zaplacený poplatek za PŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby PŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci PŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v PŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vývěsní-deska.

f/ Sdělení elektronickými prostředky, jež umožňují přenos obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, jsou považována za písemnou formu.

Pardubice  dne  1. ledna 2014