Quartobleche 5-220 mm

  • Bleche aus Konstruktionsstahl gemäß EN 10025+A1
  • Bleche aus Konstruktionsstahl zur Veredelung gemäß EN 10083-1+A1
  • Stahlbleche für Druckbehälter gemäß EN 10028-2